برگزاری مجمع عمومی اتحادیه روغن نباتی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، این مجمع که با انتخابات همراه بود با اکثریت اعضاء ،روز گذشته در محل این اتحادیه برگزار گردید.

بنا بر این گزارش در ابتدای این جلسه گزارش مالی سال ۹۴ توسط حسابرس این اتحادیه قرائت گردید که به تایید اعضای این اتحادیه رسید، در ادامه انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین اتحادیه رای گیر و افراد ذیل به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

اعضای هیات مدیره:

۱- آقای شه رضایی

۲- آقای محمودی

۳- آقای خاکباز

۴- آقای ربیعی

۵- آقای گلستانی

۶- آقای حسینخانی

۷- آقای فرهنگ

۸- آقای سعید زمانیان (علی البدل)

۹- آقای عزیز پور (علی البدل)

بازرس:

۱- آقای مهدی زاهدی

۲- آقای فرشتیان (علی البدل)

  نظرات