شرکت های تعاونی تولید

نام شرکتشهرستانروستای مرکزیسال تاسیس
کاربری اراضی هکتار
تعداد حلقه چاه
تراکتور
تسطیح لیزری
دستگاه بوجاری
لودر و کمپرسی
مدیر عامل
تعداد اعضا
ایمیل
حسین آباد


آران و بیدگل
حسین آباد
1369
24342312محمد بیشه
320hoseinabad37@yahoo.com
امیر کبیرآران و بیدگل
امیرکبیر
136945002312محمد قاسمی
645amirkabirttr@gmail.com
الغدیر یزدلآران و بیدگل
یزدل
1385100181میثم مجیدی زاده
154alghadiryazdel@yahoo.com
انبوه کاران
آران و بیدگل
ابوزید آباد
13895841552میثم کاشانی
1357anbuhkaran@yahoo.com
زرکشت نوش ابادد
آران و بیدگل
نوش اباد
13865000362مهدی فلاح
276zarkesht996@yahoo.com
کچورستاق
اردستان
کچورستاق
1376100050عباسعلی کبریایی
153
اصفهانک
اصفهان
اصفهانک
13511550250312محمود فدایی
194mahboobeh.fadaie@gmail.com
اندلان
اصفهان
اندلان
135210001503113عبدالحمید درستکار
104dorostkar.hamid@yahoo.com
زاینده رود
اصفهان
روران
13534850703115احمد رضا جلالی
536ta.to_zaianderood@yahoo.com
مهر آیین
اصفهان
گورت
1354600032عباسعلی بدیعی
415
سپاهان
اصفهان
دستجاء

1356700130214رضا یزدانی
122sepahanco2000@gmail.com
دهکرم
اصفهان
دهکرم
1376180050413علیرضا طالبی
652sherkat-dehkaram@yahoo.com
امام علی
اصفهان
رودشت قلعه عبدالله
13801000204حسین ملک احمدی
322emamali.sherkat@yahoo.com
احیاگران کهندشت
اصفهان
محمدآباد جرقویه
13852500402حجت الله محمدپور
600e.kohandasht@gmail.com
سپید دشت ورزنه
اصفهان
ورزنه
138160001200119جواد میرزایی
1041panbekaran@yahoo.com
گیوان دشت نصرآباد
اصفهان
نصرآباد
13901840150محمد حسین پور
136
خویا دشت کوهپایه
اصفهان
سگزی
1390100023مصطفی زاهدی
181
برگ سبز برسیان
اصفهان
برسیان
13901500303غلامعلی آقاجانی
250
نوآوران مهر عاشق آباد
اصفهان
رهنان
1386800121محمد اسماعیل ناصری
300noavaran-asheghabad@yahoo.com
کیمیا دشت غرب
اصفهان
دستگرد باغ فردوس
1391600203مجتبی برآنی
300
خوشه
برخوار
جعفرآباد
13691500214محمد فرزانه
93
سنبله
برخوار
کمشچه
1377350050111محمد اسدی دستجردی
394simfar@ymail.com
دشت پرزان
شهرضا
مرکزی
138615004012مجید اقاسی
62
خضرا کشت
برخوار
شهر سین
1386500030113محود قربانی
701
زرین کشت
برخوار
دولت آباد
138670037محمد علی باقری
47
کشتکاران زرین شهر
لنجان
زرین شهر
136895010113حسن صالحی
2500
هرمز آباد
سمیرم
هرمز آباد
1376350018612احمد رضا هاشمی
220hormozabad93@gmail.com
گلستان سده
کاشان
ویدوج
1376370030ناصر جعفر ابادی
1485golestanbarzok@gmail.com
طالخونچه
مبارکه
طالخونچه
13771800621سمیرا صالحی
309taavonitolid@gmail.com
حسن آباد بیدکان
مبارکه
حسن آباد
1390130021حبیب الله عباسعلیپور
123
اتحاد فمی و متین آباد
نطنز
بادرود
138212001311حجت الله یوسفیان
344
کشت گستر قلعه گوشه
نطنز
بادرود
1386235018محسن زارعی
138